NIEUWS

De ontwikkeling van Niet stapelen, maar vervangen in ’s-Hertogenbosch sinds 2016 is op de voet gevolgd door onderwijs- en innovatievakbladen en websites. Hieronder staan artikelen en nieuwsberichten. Maar eerst het laatste nieuws:

Lezen thuis leren

logo Babel

Bekijk hier de leer- en doeactiviteiten voor thuis die de Bossche Edudcatieve Makelaar Babel voor kindcentra in 's-Hertogenbosch heeft geselecteerd:

ONDERBOUW (groep 1, 2 en 3 / 4-7 jaar)

 

ALLE BOUWEN (groep 1 t/m 8 / 4-12 jaar)

Vader en dochter lezen

Aantal activiteiten wegens coronavirus doorgeschoven

Lege klassen door corona

Het coronavirus - met alle daaraan gekoppelde maatregelen - treft natuurlijk ook Niet stapelen, maar vervangen. Terecht gaat op dit moment alle aandacht van leerkrachten uit naar de begeleiding van ouders en leerlingen bij onderwijs op afstand. Om die reden verschuift het onderzoek naar Niet stapelen, maar vervangen van onderzoeksbureau Oberon naar het volgende schooljaar. Ook heeft de gemeente het overleg  over Niet stapelen, maar vervangen van 19 maart met alle betrokken beleidsambtenaren uitgesteld. Komende maand organiseert de gemeente dit overleg ook digitaal en op afstand. En daarnaast vervallen voor een aantal leerlingen natuurlijk Niet stapelen, maar vervangen activiteiten die kindcentra nog voor dit schooljaar hadden gepland. 

De Bossche Educatieve Makelaars en kindcentra maken gelukkig wel de nieuwe planning compleet met activiteiten voor het komende schooljaar. En namens deze organisaties van Niet stapelen, maar vervangen wensen we alle leerkrachten en leerlingen sterkte toe!

Machine voor Niet stapelen maar vervangen in de grondverf

Edurep

bouwsteen

In samenwerking met Kennisnet verzamelt Babel op dit moment in totaal 100 leer- en ontwikkelactiviteiten in ’s-Hertogenbosch op de leergebieden: lezen, cultuur, technologie, groen/duurzaamheid, gezondheid en sport. De Bossche Educatieve Makelaars leveren deze activiteiten gekoppeld aan de aanbodsdoelen van SLO. En Kennisnet plaatst deze leeractiviteiten in educatieve zoekmachine Edurep. In mei 2020 zullen leerkrachten van verschillende scholen deze zoekmachine testen en op basis van de bevindingen past Kennisnet de zoekmachine aan.

Anderzijds koppelen scholen zelf hun leermethodes aan aanbodsdoelen. De uitgeverijen Jeelo en ThiemeMeulenhoff bieden hierbij ook hulp aan. De data van 8 van deze scholen zijn in mei 2020 ondergebracht in een zoekmachine voor scholen, waarna scholen ook deze kant van het geautomatiseerd Niet stapelen, maar vervangen kunnen testen. Deze werkzaamheden vallen binnen de projecten met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en  met het Netwerk voor Digitaal Erfgoed (NDE).

Oberon onderzoekt Niet stapelen, maar vervangen

schoolplein

bouwsteen

In ’s-Hertogenbosch werken basisscholen, educatieve partners en de gemeente intensief samen, met als doel het deels vervangen van leeractiviteiten en lesmethodes van school door leermiddelen en activiteiten van partners uit de omgeving, om zo een rijker onderwijsaanbod aan te bieden. Het proces startte als versnellingsvraag onder de naam Niet stapelen maar vervangen en is inmiddels een stad breed proces. In het voorjaar van 2020 zal Oberon bij de scholen die als eerste met dit proces zijn begonnen onderzoeken wat de effecten zijn op leerkrachten en leerlingen. Inmiddels participeert 36% van de kindcentra in ’s-Hertogenbosch en 100% van de makelaars actief.  Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs. Voor meer informatie: Effecten in kaart brengen: geen gemakkelijke opgave. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt als innovatievraag door de PO-raad.

Bossche Educatieve Makelaar Natuur, Milieu en Duurzaamheid

sustainable development goals

bouwsteenNiet stapelen, maar vervangen kent inmiddels 6 educatieve makelaars in ’s-Hertogenbosch. De organisatie van deze makelaars is zeer verschillend van capaciteit. Babel (cultuur en lezen), ’S-Port (sport en bewegen) en GGD Hart voor Brabant (gezondheid) zijn grote organisaties met verhoudingsgewijs veel consulenten om de scholen te ondersteunen. Op de leergebieden technologie en natuur-/milieu- en duurzaamheid (NMD) is dit niet het geval. Binnen het project met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat de doorontwikkeling van de organisatie van de NMD-makelaar centraal.

WTE- en SPORT en GEZONDHEIDS-tafel

overlegtafel

bouwsteenSSPOH heeft besloten om aparte overlegtafels te organiseren voor het leergebied Technologie en een gecombineerde tafel voor Sport en Gezondheid. Op alle drie deze leergebieden zijn zeer veel initiatieven in de stad die snel als stapelen of als overlappend worden beleefd door het onderwijs. Dit vraagt om stroomlijnen op stedelijk niveau om te zorgen dat de kwalitatief goede en duurzame initiatieven ruimte en waardering krijgen. Hierdoor houden ook de Bossche Educatieve Makelaars tijd over om juist deze initiatieven onder de aandacht te brengen van scholen die erom vragen.De tafel Technologie is vorig schooljaar gestart en heeft de lokale initiatieven al goed op elkaar afgestemd. De tafel Sport en Gezondheid start op 20 maart.

Gemeente ’s-Hertogenbosch brainstormt over 1 educatie loket

convenant

bouwsteen

Op donderdag 19 maart 2020 komen op het stadskantoor ongeveer 20 beleidsambtenaren bijeen om elkaar bij te praten over Niet stapelen, maar vervangen. En om met elkaar te verkennen op welke wijze zij hier beleidsmatig en organisatorisch het beste op in kunnen steken. Eén van de betrokken heeft al geopperd dat 1 educatieloket de meest praktische en professionele oplossingen kan zijn om vanuit de gemeente ‘stapelen’ te voorkomen.

Dit sluit nauw aan op de Convenant Kansen voor Kinderen waarin de gemeente aangeeft eigen afdelingen te verbinden aan Niet stapelen, maar vervangen en dat de gemeente ad hoc projecten bij partners voorkomt. Lees hier het door gemeente, Bossche educatieve makelaars, onderwijs en kinderopvang ondertekende convenant Kansen voor kinderen

Schoollessen vervangen met Bossch cultureel erfgoed

bouwsteenKennisnet werkt samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed aan het digitaliseren van erfgoed. Inmiddels zijn 4 focusprojecten geselecteerd. Eén van die projecten is ‘Niet stapelen maar vervangen’ in ’s-Hertogenbosch, waarbij werken kindcentra in ’s-Hertogenbosch activiteiten op gebied van cultureel erfgoed uitvoeren. Passend binnen hun eigen curriculum en in plaats van de leermaterialen of -activiteiten die zij gewend zijn te gebruiken. Wat dit project verder inhoudt, zie je in onderstaande video.

Lees hier meer over digitaal erfgoed in het onderwijs,

Onderzoek naar Niet stapelen, maar vervangen

Onderzoek

bouwsteenInmiddels werken 8 kindcentra in ’s-Hertogenbosch al drie jaar met Niet stapelen, maar vervangen aan de vulling van het curriculum voor hun leerlingen. En ook staat al drie jaar onderzoek naar deze nieuw van werken op het verlanglijstje van deze scholen. In samenwerking met de PO-raad zullen de scholen dit schooljaar onderzoek doen naar de beoogde effecten van Niet stapelen, maar vervangen bij leerlingen en het team. Daar inmiddels al 18 kindcentra vanuit ATO-scholenkring en Signum Onderwijs participeren, is de doelgroep van het onderzoek groot. Voor meer informatie: Innovatievragen gezocht! ’s-Hertogenbosch doet mee met Niet stapelen, maar vervangen (PO-raad).

Cultureel erfgoed digitaal ontsluiten voor het onderwijs

Cultureel Erfgoed

bouwsteenKennisnet, Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), Babel, SLO en basisscholen in ’s-Hertogenbosch gaan dit schooljaar aan de slag om meer en makkelijker cultureel erfgoed te gebruiken voor het onderwijs. De pilot in ’s-Hertogenbosch is één van de pilots, waarmee NDE onderzoekt welke werkwijze het beste werkt. En voor ’s-Hertogenbosch past dit project naadloos in het programma Niet stapelen, maar vervangen. Vorig jaar hebben de leerlingen van de LW Beekmanschool bijvoorbeeld het hoofdstuk De Pruikentijd uit het geschiedenisboek over kunnen slaan door een indrukwekkend bezoek aan het Noord-Brabants museum. En zo heeft ’s-Hertogenbosch een rijke hoeveelheid aan plekken, bronnen en materialen om het geschiedenisonderwijs aanschouwelijker en daarmee aantrekkelijker te maken. Doel van het project is om alle scholen in ’s-Hertogenbosch hier digitaal toegang toe te bieden. Voor meer informatie: Kennisnet en Netwerk Digitaal Erfgoed starten programma digitaal erfgoed in het onderwijs in ’s-Hertogenbosch (Kennisnet)